Карпилівка Oнлайн

Словник термінів та слів, що стосуються Полісся

Нижче будемо публікувати значення слів та термінів, які стосуються Полісся. Потреба в них виникає при читанні книг про давніші часи (19 ст. і раніші) – господарство і життя тоді значно відрізнялися від сучасного.

І. Словник термінів

до книги: Зінченко, А. Л. Церковне землеволодіння в політиці царизму на Правобережній Україні кінця XVIII – першій половині XIX ст. / А. Л. Зінченко.– К, 1994., ISBN 5-7707-6373-6

Абат — настоятель католицького і греко-католицького монастиря (кляштора).
Адміністратор — управитель мастку.
Ануати — річні платежі «а користь духівництва, які платили світські власники за спеціальними наданнями.

Байдак — вантажне річкове судно.
Броварня (бровар) — пивоварня.
Буда — поширене в Україні в 16—19 ст. невелике підприємство для добування з деревини поташу, дьогтю, вугілля.

Василіани (полонізоване — базиліани) — ченці греко-католицького (уніатського) ордену св. Василя, який діяв на Україні й Білорусії після укладення Брестської унії (1596 р.).
Верстатове (варстатове)—грошова рента, що стягалася з ремісників (переважно ткачів).
Візита — ревізія костелів і монастирів, яка здійснювалася представником єпископата (генеральна візита), деканом (деканальна візита) або представником генерала чернечого ордену.
Візитатор — особа, яка проводила візитацію.
Вікарій—у православній церкві — єпископ, який був помічником або заступником архієрея; у католицькій церкві — заступник єпископа або парафіяльного священика.
Винниця — склад з алкогольними напоями; рідше — підприємство, на якому виробляли горілку й спирт.
Волока — поземельна міра у Польщі, Литві, Білорусії та на Правобережній Україні. Відповідала лану. Волока мала 30 моргів. Її величина не була постійною. На Правобережжі використовували старохолмську, новохолмську та литовську волоки, які відповідно дорівнювали 16,8, 17,3 і 21,4 га.

Гамарня — металоплавильне виробництво; кузня.
Гарнець — одиниця об’єму сипких і рідких тіл; дорівнювала близько 4 л.
Грунтове господарство — селянське господарство,, яке володіло землею.
Гуменний — особа, яку уповноважував економ для нагляду за роботами на току.

Деканат — церковно-адміністративна одиниця, що об’єднувала декілька парафій (очолювалася деканом).
День оранки (день поля) — приблизна міра площі за результатами роботи одного плуга протягом дня.
Десятина — побори на користь католицького та уніатського духівництва, які становили частину врожаю селян і світських власників маєтків. Снопова десятина бралася зерном. Були випадки стягнення й у грошовій формі.
Десятина очкова (очкове) — десятина з пасіки.
Дим — давня одиниця оподаткування. У XVIII ст. на Україні тотожна одному господарству.
Драниця — тоненькі дощечки для даху і для обшивки стін перед штукатуркою.

Едукційна комісія — державний централізований орган для керівництва народною освітою в Речі Посполитій, що діяв у 1773— 1794 рр.
Екзекуція — примусове стягнення державних податків та натуральних і грошових повинностей на користь власника маєтку або орендаря.

Загородник (городник) — селянин, який мав лише присадибну ділянку землі.
Закладні маєтки — маєтки, що були в тимчасовому володінні духівництва на підставі застави, за якою доходи з означених маєтків забезпечували надходження процентів з позичених сум позикодавцю.
Злотий польський — срібна монета, що мала 30 грошів або 15 російських копійок сріблом.

Інвентар — господарський опис маєтку з переліком земель, угідь і споруд, дохідних статей, селянських дворів та їхніх повинностей.
Інтрата — грошовий вираз частини рент.
Інтрата інвентарів — умовний розрахунок у грошах тієї частини доходу маєтку, яка визначала орендну суму, забезпечення процентів за заставою або служила для визначення капітальної вартості маєтків,
Інфулат — абат або настоятель церкви, який мав право відправляти єпископську відправу і носити митру, хоча б і не був у єпископському сані. Входив до складу вищого духівництва.

Канонік — священнослужитель кафедрального собору; входив до складу вищого духівництва.
Капітул — духовна колегія при католицькому єпископі (дорадчий орган); збори членів чернечого ордену, а також його керівний орган.
Капеліст— член церковної капели.
Кафедра — посада єпископа, який керував єпархією; іноді — синонім-замінник слова «єпархія».
Кафедральні маєтки — маєтки, що належали певній єпископській кафедрі.
Кафедральний костел (собор)—церква, в якій богослужіння вів місцевий єпископ; головний храм єпархії.

Кварта — частина доходів староства, яка надходила в казну.
Ключ — сукупність фільварків одного власника, які підпорядковувалися спільній адміністрації.
Кляштор — католицький монастир.
Коад’ютор — помічник, якого призначали на допомогу немічному католицькому єпископу.
Колове — грошова рента, яка стягалася з мельників за числом млинових кіл і ступ.
Комірник (кутник, підсусідок, бобиль) — безземельний селянин, який не мав власної хати.
Конституція — постанова Сейму в Речі Посполитій.
Конфесійний — той, що відноситься до віровизнання.
Копа — одиниця лічби: 60 снопів, грошів, дощок і т.п.; одиниця лічби грошей, що мала 60 литовських грошей,
Корець — міра об’єму сипучих і рідких тіл, що дорівнювала 32 гарницям (приблизно 123 л).

Лан — див волока.
Лановий — фільварковий наглядач за польовими роботами.
Лібертини — селяни-кріпаки, тимчасово звільнені під певних повинностей у зв’язку з виконанням нижчих адміністративних обов’язків на фільварку чи переведенням на ремісничу роботу для економії.
Літній день — вид додаткової відробіткової ренти — праця на сінокосі й на збиранні врожаю, звичайно, протягом 12 днів улітку і навесні (окремі види робіт — заорки, оборки, заграбки, обграбки, закоски, обкоски, зажинки, обжинки).
Люстрація — опис державного мастку.

Мірка — одиниця місткості для сипучих і рідких тіл, яка дорівнює близько 12,5 л.
Морг — поземельна міра, що мала 0,56-0,59 га.

Напівгрунтовий (напівгрунтове господарство) — господар, який мав половину землі, прийнятій у мастку за одиницю виміру.
Нунцій — представник римського папи при уряді якої-небудь держави.

Ординарія — частина оплати сільськогосподарських робітників, яка реалізувалася зерном, картоплею та іншими продуктами.
Осип — натуральна рента у вигляді долі зерні з врожаю.
Офіціал — намісник єпископа в духовному суді.
Очкове — побір з пасічників, що дорівнював десятій долі зібраного меду.

Папірня — паперове виробництво.
Паровий (парове господарство) — господар, який відбував панщину з двома волами.
Пахолок — лакей.
Піший селянин (піше господарство) — господар, який не мав робочої худоби.
Плебан — парафіяльний католицький священик.
Плебанія — парафія католицького священика; господарство двір, господа плебана.
Плуговий (плугове господарство) — господар, який виставляв для оранки фільваркових полів плуг, запряжений шістьма волами (іноді чотирма або вісьмома).

Побережник — селянин (іноді шляхтич), який наглядав за збереженістю лісів.
Подорожчина — грошова рента, яка стягалася з селян за користування дорогами.
Поєдинок (поєдинкове господарство) — селянин, який відбував панщину одним волом.
Поташ — лужна сіль, яку виварювали з деревної золи; використовувався у миловарному й скляному виробництвах.
Потрійний (потрійне господарство) — господар, який відбував панщину з трьома волами.
Почвірний (почвірне господарство) — господар, який відбував панщину з чотирма волами.
Пріор — настоятель чоловічого монастиря.
Присяжний — селянин, який перебував на дворовій службі і відав фільварковими магазинами й коморами.
Пропінація — монопольне право дворян і церковних власників на виробництво й продаж спиртних напоїв.

Репарація — ремонт і будівництво нових споруд.
Рудня — залізоробне виробництво.

Слободи — новозаселені поселення, звільнені на певний час від повинностей (повністю або частково).
Слободяни (новосілі) — мешканці слобід, тимчасово звільнені від несення повинностей на користь власника.

Соборна дума — рада (колегія) при головній церкві міста чи єпископства.
Соцький — нижчий поліційний служитель; у державних селах обирався селянами, у поміщицьких і церковних — призначався власником маєтку.
Столові маєтки — маєтки, надані на утримання єпископа

Тартак—лісопильня.
Толока — вид відробіткової ренти, який відповідав згону (гвалту).
Толока мокра — з частуванням селян їжею й горілкою, толока суха — без частування.
Традиційні маєтки — маєтки світських осіб, що були у тимчасовому володінні духівництва за присудом суду за несплату їхніми власниками належних духівництву сум. Доходи з таких маєтків забезпечували покриття процентів по позичених сумах до повернення самого боргу.

Фільварок — комплекс земельних угідь, на яких церковні та світські власники вели власне господарство, використовуючи працю кріпаків; господарський двір, садиба власника маєтку.
Фундація — жертвування або надання маєтку чи грошових сум при заснуванні церковної установи (костелу, монастиря тощо); заснування монастиря, костелу тощо.
Фундатор — засновник церковної установи, який забезпечував її фундушем.
Фундуш — сукупність грошових засобів і маєтків, які забезпечували утримання церковної установи.

Халупник — селянин без наділу, який мав лише хату, іноді також і город.

Четверть — міра об’єму сипучих тіл, що дорівнювала 0,25 корця або 30,75 л.
Чинш — грошовий оброк.

Шарварок — відробіткова повинність щодо ремонту та спорудження фільваркових будівель, прокладки й ремонту доріг тощо.
Шнур — поземельна міра, що мала 0,5 десятини.

Юридика — частина території міста, містечка чи села, на якій діяла юрисдикція монастиря або костелу.

ІІ. Слова та терміни

з книги “Історія української культури”, За загальною редакцією Івана Крип’якевича

Бракар — “за дорученням уряду … старанно бракували дерево, що йшло на експорт, і зазначали, котре є вибір, тобто перший сорт, а котре — брак або й «брак із браку», тобто найнижчої вартості”.

Ванчос — великі дубові балки, порізані з сильних стовбурів, що йшли на будову кораблів. Прим. Вироблялися на Поліссі, про що згадує в 19 столітті Ю. І. Крашевський в книзі “Спомини…”, експортувалися до Європи.

Дойлід (з литовської мови) — тесляр. Прим. можливо від цього слова походить прізвище “Долід”.

Шницар — різьбяр.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Маленька перевірочка) Будь ласка, введіть правильне число * Ліміт часу вичерпаний. Будь ласка, перезавантажте CAPTCHA.